Podmienky

Zmluvné podmienky


VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Túto stránku prevádzkuje Alluream Beauty. Na celej stránke sa výrazy „my“, „nás“ a „náš“ vzťahujú na Alluream Beauty. Alluream Beauty poskytuje túto webovú stránku vrátane všetkých informácií, nástrojov a služieb, ktoré máte k dispozícii na tejto stránke, a vy ako používateľ ste podmienený prijatím všetkých podmienok, pravidiel a upozornení, ktoré sú tu uvedené.

Návštevou našej stránky a/alebo zakúpením niečoho od nás sa zúčastňujete našej „Služby“ a súhlasíte s nasledujúcimi zmluvnými podmienkami („Podmienky služby“, „Podmienky“), vrátane akýchkoľvek dodatočných podmienok a podmienky a zásady uvedené v tomto dokumente a/alebo dostupné prostredníctvom hypertextových odkazov. Tieto Zmluvné podmienky sa vzťahujú na všetkých používateľov stránky vrátane, bez obmedzenia, používateľov, ktorí sú prehliadačmi, dodávateľmi, zákazníkmi, obchodníkmi a/alebo prispievateľmi obsahu.

Pred vstupom na našu webovú stránku alebo jej používaním si pozorne prečítajte tieto Podmienky poskytovania služby. Prístupom alebo používaním ktorejkoľvek časti stránky vyjadrujete súhlas s Podmienkami poskytovania služby. Ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami tejto zmluvy, potom by ste nemali pristupovať na webovú stránku ani používať žiadnu zo služieb. Ak sa Zmluvné podmienky považujú za ponuku, prijatie je výslovne obmedzené na tieto Zmluvné podmienky.

Akékoľvek nové funkcie alebo nástroje pridané do aktuálneho obchodu budú tiež podliehať Zmluvným podmienkam. Aktualizovanú verziu zmluvných podmienok si môžete kedykoľvek prečítať na tejto stránke. Vyhradzujeme si právo aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť ktorúkoľvek časť Podmienok poskytovania služby zverejnením aktualizácií a/alebo zmien na našej webovej stránke. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať zmeny na tejto stránke. Vaše ďalšie používanie alebo prístup na webovú stránku po zverejnení akýchkoľvek zmien predstavuje súhlas s týmito zmenami.

Náš obchod prevádzkuje spoločnosť Shopify Inc. Poskytujú nám platformu online elektronického obchodu, ktorá nám umožňuje predávať vám naše produkty a služby.ODDIEL 1 – PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

Používaním tejto stránky vyhlasujete, že ste minimálne plnoletý vo svojom štáte alebo provincii bydliska, alebo že ste plnoletý v štáte alebo provincii bydliska a že ste nám poskytli svoje súhlas s tým, aby niekto z vašich maloletých závislých osôb mohol používať túto stránku.

Naše produkty nesmiete používať na žiadne nezákonné alebo neoprávnené účely, ani nesmiete pri používaní Služby porušovať žiadne zákony vo vašej jurisdikcii (vrátane, ale nie výlučne, zákonov o autorských právach).

Nesmiete prenášať žiadne červy, vírusy ani žiadny kód deštruktívnej povahy.

Nedodržanie alebo porušenie ktorejkoľvek z týchto podmienok bude mať za následok okamžité ukončenie vašich Služieb.ODDIEL 2 - VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Vyhradzujeme si právo odmietnuť službu komukoľvek, z akéhokoľvek dôvodu a kedykoľvek.

Uvedomujete si, že váš obsah (okrem informácií o kreditnej karte) môže byť prenášaný nezašifrovaný a môže zahŕňať (a) prenosy cez rôzne siete; a b) zmeny na prispôsobenie alebo prispôsobenie sa technickým požiadavkám na prepojovacie siete alebo zariadenia. Informácie o kreditnej karte sú počas prenosu cez siete vždy šifrované.

Súhlasíte s tým, že nebudete reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, ďalej predávať ani využívať žiadnu časť Služby, používanie Služby alebo prístup k Službe ani žiadny kontakt na webovej stránke, prostredníctvom ktorej je Služba poskytovaná, bez výslovného písomného povolenia od nás.

Názvy použité v tejto zmluve sú zahrnuté len pre pohodlie a neobmedzujú ani neovplyvňujú tieto Podmienky.ODDIEL 3 – PRESNOSŤ, ÚPLNOSŤ A VČASNOSŤ INFORMÁCIÍ

Nie sme zodpovední, ak informácie dostupné na tejto stránke nie sú presné, úplné alebo aktuálne.Materiál na tejto stránke je poskytovaný len pre všeobecnú informáciu a nemal by sa spoliehať ani používať ako jediný základ pre prijímanie rozhodnutí bez predchádzajúcej konzultácie s presnejšími, úplnejšími alebo včasnými informáciami Akékoľvek spoliehanie sa na predmet tejto stránky je na vaše vlastné riziko. .

Táto stránka môže obsahovať určité historické informácie. Historické informácie nie sú nevyhnutne aktuálne a slúžia len pre vašu informáciu. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť obsah tejto stránky, nemáme však žiadnu povinnosť aktualizovať akékoľvek informácie na našej stránke. Súhlasíte s tým, že je vašou zodpovednosťou sledovať zmeny na našej stránke.


ODDIEL 4 – ÚPRAVY SLUŽIEB A CENY

Ceny našich produktov sa môžu zmeniť bez upozornenia.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek bez upozornenia upraviť alebo ukončiť službu (alebo akúkoľvek časť obsahu).

Nenesieme voči vám ani žiadnej tretej strane zodpovednosť za akúkoľvek úpravu, zmenu ceny, pozastavenie alebo zrušenie Služby.ČASŤ 5 – PRODUKTY ALEBO SLUŽBY (ak je to možné)

Určité produkty alebo služby môžu byť dostupné výhradne online prostredníctvom webovej stránky. Tieto produkty alebo služby môžu byť v obmedzenom množstve a môžu byť vrátené alebo vymenené iba v súlade s našimi pravidlami vrátenia.

Snažili sme sa ukázať farby a obrázky našich produktov v predajni s najvyššou možnou presnosťou farieb. Nemôžeme zaručiť, že váš počítačový monitor bude zobrazovať farby presne.

Vyhradzujeme si právo, ale nie sme povinní, obmedziť predaj našich produktov alebo služieb akejkoľvek osobe, geografickej oblasti alebo jurisdikcii. Toto právo môžeme uplatniť od prípadu k prípadu. Vyhradzujeme si právo obmedziť množstvo produktov alebo služieb, ktoré ponúkame. Všetky popisy produktov alebo ceny produktov sa môžu kedykoľvek bez upozornenia zmeniť podľa vlastného uváženia. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek ukončiť výrobu akéhokoľvek produktu. Akákoľvek ponuka produktov alebo služieb na tejto stránke je neplatná tam, kde je to zakázané.

Nezaručujeme, že kvalita produktov, služieb, informácií alebo iného materiálu, ktorý ste si kúpili alebo získali, splní vaše očakávania, ani že budú opravené akékoľvek chyby v Službe.ODDIEL 6 – PRESNOSŤ FAKTURÁCIE A INFORMÁCIE O ÚČTE

Vyhradzujeme si právo odmietnuť akúkoľvek objednávku, ktorú u nás zadáte. Podľa nášho uváženia môžeme obmedziť alebo zrušiť množstvá zakúpené na osobu, domácnosť alebo objednávku. Tieto obmedzenia môžu zahŕňať objednávky zadané prostredníctvom rovnakého zákazníckeho účtu alebo pod rovnakým zákazníckym účtom, rovnakou kreditnou kartou a/alebo objednávky s použitím rovnakej fakturačnej a/alebo dodacej adresy.

V prípade, že vykonáme zmenu alebo zrušíme objednávku, môžeme sa vás pokúsiť upozorniť tak, že vás budeme kontaktovať prostredníctvom e-mailu a/alebo fakturačnej adresy/telefónneho čísla poskytnutého v čase zadania objednávky. Vyhradzujeme si právo obmedziť alebo zakázať objednávky, ktoré podľa nášho úsudku zadávajú predajcovia, predajcovia alebo distribútori.

Súhlasíte s tým, že poskytnete aktuálne, úplné a presné informácie o nákupe a účte použité pri všetkých nákupoch uskutočnených v našom obchode. Súhlasíte s tým, že bezodkladne aktualizujete svoj účet a ďalšie informácie vrátane e-mailovej adresy a čísel kreditných kariet a dátumov vypršania platnosti, aby sme mohli dokončiť vaše transakcie a v prípade potreby vás kontaktovať.

Viac podrobností nájdete v našich Pravidlách vrátenia.


ODDIEL 7 - VOLITEĽNÉ NÁSTROJE

Môžeme vám poskytnúť prístup k nástrojom tretích strán, ktoré nemonitorujeme a nad ktorými nemáme žiadnu kontrolu ani vstup.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že poskytujeme prístup k týmto nástrojom „tak, ako sú“ a „ako sú dostupné“ bez záruk, vyhlásení alebo podmienok akéhokoľvek druhu a bez akéhokoľvek schválenia.Nenesieme žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu alebo súvisiacu s vaším používaním nástrojov poskytovaných tretími stranami

Akékoľvek použitie voliteľných nástrojov ponúkaných prostredníctvom stránky je na vaše vlastné riziko a uváženie a mali by ste sa uistiť, že ste oboznámení s podmienkami, za ktorých sú tieto nástroje poskytované poskytovateľom tretej strany( s).

V budúcnosti vám môžeme prostredníctvom webovej stránky ponúknuť aj nové služby a/alebo funkcie (vrátane spustenia nových nástrojov a zdrojov). Tieto nové funkcie a/alebo služby budú tiež podliehať týmto Zmluvným podmienkam.


ČASŤ 8 – ODKAZY TRETÍCH STRÁN

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostredníctvom našej Služby môžu zahŕňať materiál tretích strán.

Odkazy tretích strán na tejto stránke môžu presmerovať na webové stránky tretích strán, ktoré nie sú s nami pridružené. Nie sme zodpovední za skúmanie alebo hodnotenie obsahu alebo presnosti a nezaručujeme a nebudeme mať žiadnu povinnosť ani zodpovednosť za materiály alebo webové stránky tretích strán, ani za materiály, produkty alebo služby tretích strán.

Nezodpovedáme za žiadne škody alebo škody súvisiace so získaním alebo používaním tovaru, služieb, zdrojov, obsahu alebo akýmikoľvek inými transakciami vykonávanými v súvislosti s webovými stránkami tretích strán. Pozorne si prečítajte zásady a postupy tretích strán a uistite sa, že im rozumiete skôr, ako sa zapojíte do akejkoľvek transakcie. Sťažnosti, nároky, obavy alebo otázky týkajúce sa produktov tretích strán by ste mali smerovať na tretiu stranu.


ČASŤ 9 – KOMENTÁRE POUŽÍVATEĽOV, NÁBOR A INÉ PODANIE

Ak na našu žiadosť odošlete určité konkrétne príspevky (napr. účasť v súťažiach) alebo bez našej žiadosti odošlete kreatívne nápady, návrhy, návrhy, plány alebo iné materiály, či už online, e-mailom , poštou alebo inak (spoločne „komentáre“) súhlasíte s tým, že môžeme kedykoľvek bez obmedzenia upravovať, kopírovať, publikovať, distribuovať, prekladať alebo inak používať komentáre, ktoré ste nám poslali. Nemáme a nebudeme mať žiadnu povinnosť (1) zachovávať dôvernosť akýchkoľvek komentárov; (2) zaplatiť náhradu za pripomienky; alebo (3) reagovať na komentáre.

Môžeme, ale nemáme žiadnu povinnosť, monitorovať, upravovať alebo odstraňovať obsah, ktorý považujeme za nezákonný, urážlivý, výhražný, urážlivý, hanlivý, pornografický, obscénny alebo inak nežiaduci alebo ktorý porušuje duševné vlastníctvo ktorejkoľvek strany alebo zmluvných podmienok.

Súhlasíte s tým, že vaše komentáre nebudú porušovať práva tretích strán, vrátane autorských práv, ochrannej známky, súkromia, osobnosti alebo iných osobných či vlastníckych práv. Ďalej súhlasíte s tým, že vaše komentáre neobsahujú hanlivý alebo nezákonný, urážlivý alebo obscénny materiál alebo neobsahujú počítačové vírusy alebo iný malvér, ktorý by mohol akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť fungovanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky. Nesmiete použiť falošnú e-mailovú adresu, použiť žiadnu inú nelegitímnu identitu alebo uviesť do omylu tretiu stranu alebo nás, pokiaľ ide o pôvod vašich komentárov. Za komentáre, ktoré urobíte, a ich presnosť nesiete výhradnú zodpovednosť. Nie sme zodpovední a nepreberáme žiadne záväzky v súvislosti s komentármi zverejnenými vami alebo akoukoľvek treťou stranou.ODDIEL 10 – OSOBNÉ INFORMÁCIE

Vaše odosielanie osobných údajov prostredníctvom stránky sa riadi našimi zásadami ochrany osobných údajov. Ak chcete zobraziť naše Zásady ochrany osobných údajov.ODDIEL 11 – CHYBY, NEPRESNOSTI A VYPADNUTIA

Z času na čas sa na našej stránke alebo v službe môžu nachádzať informácie, ktoré obsahujú typografické chyby, nepresnosti alebo vynechané položky, ktoré môžu súvisieť s popismi produktov, cenami, akciami, ponukami, nákladmi na dopravu produktov, časom prepravy a dostupnosť.Vyhradzujeme si právo opraviť chyby, nepresnosti alebo opomenutia a zmeniť alebo aktualizovať informácie alebo zrušiť objednávky, ak sú akékoľvek informácie o Službe alebo akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite nepresné, a to kedykoľvek bez upozornenia (aj po odoslaní objednávky)

Nepreberáme žiadnu povinnosť aktualizovať, opravovať alebo objasňovať informácie o Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite, vrátane, bez obmedzenia, informácií o cenách, okrem prípadov, keď to vyžaduje zákon. Žiadna aktualizovaná špecifikácia alebo dátum aktualizácie aplikovaný v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite by nemal znamenať, že všetky informácie v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite boli upravené alebo aktualizované.

*Správa webu*

Túto stránku spravuje španielska spoločnosť Nexus Media S.L.


ODDIEL 12 - ZAKÁZANÉ POUŽITIE

Okrem iných zákazov uvedených v podmienkach používania je používanie stránky alebo jej obsahu zakázané: (a) na akýkoľvek nezákonný účel; (b) vyzývať iných, aby vykonávali nezákonné činy alebo sa na nich podieľali; (c) porušovať akékoľvek medzinárodné, federálne, provinčné alebo štátne predpisy, pravidlá alebo miestne nariadenia; (d) porušovať naše práva alebo práva duševného vlastníctva akejkoľvek tretej strany; (e) obťažovať, zneužívať, urážať, ubližovať, očierňovať, ohovárať, znevažovať, zastrašovať alebo diskriminovať na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženstva, etnickej príslušnosti, rasy, veku, národnostného pôvodu alebo zdravotného postihnutia; f) uvádzať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie; (g) nahrávať alebo prenášať vírusy alebo akýkoľvek iný škodlivý kód, ktorý je alebo môže byť použitý akýmkoľvek spôsobom, ktorý by mohol ohroziť funkčnosť alebo výkon Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných stránok alebo internetu; (h) zhromažďovať alebo sledovať osobné informácie o iných; (i) generovať spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, alebo scrape; j) na akýkoľvek obscénny alebo nemorálny účel; alebo (k) zasahovať alebo obchádzať bezpečnostné prvky Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných stránok alebo internetu. Vyhradzujeme si právo pozastaviť vaše používanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej lokality z dôvodu porušenia ktorejkoľvek zo zakázaných položiek používania.ODDIEL 13 - ODMIETNUTIE ZÁRUK; OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Nezaručujeme ani nezaručujeme, že používanie našej služby bude neprerušované, včasné, bezpečné alebo bezchybné.

Nezaručujeme, že výsledky, ktoré možno dosiahnuť používaním služby, budú presné alebo spoľahlivé.

Súhlasíte s tým, že z času na čas môžeme odstrániť službu na dobu neurčitú alebo službu kedykoľvek bez upozornenia zrušiť.

Výslovne súhlasíte s tým, že používanie alebo možnosť používať službu je na vaše vlastné riziko. Služba a všetky produkty a služby poskytované prostredníctvom služby sú (okrem toho, čo je nami výslovne uvedené) poskytované „tak, ako sú“ a „ako sú dostupné“ pre vaše použitie, bez akýchkoľvek vyhlásení, záruk alebo podmienok akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo implicitných, vrátane všetkých implicitných záruk alebo podmienok predajnosti, predajnej kvality, vhodnosti na konkrétny účel, trvanlivosti, titulu a neporušenia.

Naši riaditelia, úradníci, zamestnanci, pridružené spoločnosti, zástupcovia, zmluvní partneri, stážisti, dodávatelia, poskytovatelia služieb alebo poskytovatelia licencií Alluream Beauty v žiadnom prípade nebudú zodpovední za žiadne priame, nepriame, náhodné, trestné, mimoriadne alebo následné škody spôsobené akéhokoľvek druhu, vrátane, bez obmedzenia, ušlého zisku, ušlého výnosu, ušlých úspor, stratených údajov, nákladov na výmenu alebo akýchkoľvek podobných škôd, či už na základe zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti), objektívnej zodpovednosti alebo inak, v dôsledku používania akýchkoľvek služieb alebo produktov zakúpených prostredníctvom služby alebo akéhokoľvek iného nároku súvisiaceho akýmkoľvek spôsobom s používaním služby alebo akéhokoľvek produktu, vrátane, ale nie výlučne, akýchkoľvek chýb alebo vynechaní v akomkoľvek obsahu alebo akejkoľvek straty alebo poškodenia akýkoľvek druh vzniknutý v dôsledku používania služby alebo akéhokoľvek obsahu (alebo produktu) zverejneného, ​​prenášaného alebo sprístupneného prostredníctvom služby, a to aj vtedy, ak je o tom informovaný, pretože niektoré štáty alebo jurisdikcie nepovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie V prípade zodpovednosti za následné alebo náhodné škody je v takýchto štátoch alebo jurisdikciách naša zodpovednosť obmedzená na maximálny rozsah povolený zákonom.ODDIEL 14 - ODŠKODNENIE

Súhlasíte s tým, že odškodníte, budete brániť a chrániť Mascoi a našich rodičov, dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, partnerov, úradníkov, riaditeľov, agentov, dodávateľov, držiteľov licencií, poskytovateľov služieb, subdodávateľov, dodávateľov, stážistov a zamestnancov pred akýmkoľvek nárokom alebo požadovať, vrátane primeraných poplatkov za právne zastupovanie, ktorúkoľvek treťou stranou v dôsledku alebo vyplývajúceho z vášho porušenia Zmluvných podmienok alebo dokumentov zahrnutých v tomto dokumente odkazom, alebo porušenia akéhokoľvek zákona alebo práv akejkoľvek tretej strany.


ODDIEL 15 - DELITEĽNOSŤ

V prípade, že sa akékoľvek ustanovenie týchto Zmluvných podmienok považuje za nezákonné, neplatné alebo nevymožiteľné, takéto ustanovenie bude napriek tomu účinné v maximálnom rozsahu povolenom príslušným zákonom a nevymožiteľná časť sa bude považovať za oddeliteľné od týchto Zmluvných podmienok, takéto určenie neovplyvní platnosť a vymáhateľnosť akýchkoľvek zostávajúcich ustanovení.ODDIEL 16 - UKONČENIE

Záväzky a záväzky strán, ktoré vznikli pred dátumom vypovedania, zostanú v platnosti aj po ukončení tejto zmluvy na všetky účely.

Tieto zmluvné podmienky sú účinné, pokiaľ a kým ich neukončíte vy alebo my. Tieto Zmluvné podmienky môžete kedykoľvek ukončiť tak, že nám oznámite, že si už neželáte používať naše služby, alebo keď prestanete používať našu stránku.

Ak podľa nášho úsudku nedodržíte alebo máte podozrenie, že nedodržíte akúkoľvek podmienku alebo ustanovenie týchto zmluvných podmienok, môžeme túto zmluvu kedykoľvek bez upozornenia ukončiť a vy budete naďalej niesť zodpovednosť pre všetky sumy splatné do dátumu ukončenia vrátane; a/alebo vám môžeme zamietnuť prístup k našim službám (alebo akejkoľvek ich časti).


ODDIEL 17 – ÚPLNÁ DOHODA

Naše zlyhanie pri uplatňovaní alebo vymáhaní akéhokoľvek práva alebo ustanovenia týchto Podmienok poskytovania služieb neznamená vzdanie sa takéhoto práva alebo ustanovenia.

Tieto zmluvné podmienky a zásady alebo prevádzkové pravidlá zverejnené na tejto stránke alebo v súvislosti so službou predstavujú úplnú dohodu a porozumenie medzi vami a nami a riadia vaše používanie služby a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce alebo súčasné dohody, komunikácie a návrhy, či už ústne alebo písomné, medzi vami a nami (vrátane, ale nie výlučne, akýchkoľvek predchádzajúcich verzií zmluvných podmienok).

Akákoľvek nejednoznačnosť vo výklade týchto Zmluvných podmienok nebude vykladaná v neprospech redakčnej skupiny.


ODDIEL 18 - PRÁVO

Tieto zmluvné podmienky a akékoľvek samostatné zmluvy, v ktorých vám poskytujeme služby, sa budú riadiť a vykladať v súlade so zákonom


ODDIEL 19 – ZMENY ZMLUVNÝCH PODMIENOK

Na tejto stránke si môžete kedykoľvek prečítať najaktuálnejšiu verziu Zmluvných podmienok.

Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia aktualizovať, upraviť alebo nahradiť ktorúkoľvek časť týchto Podmienok poskytovania služby zverejnením aktualizácií a zmien na našej webovej stránke. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať zmeny na našej webovej lokalite. Vaše ďalšie používanie alebo prístup k našej webovej lokalite alebo Službe po zverejnení akýchkoľvek zmien týchto Zmluvných podmienok predstavuje súhlas s týmito zmenami.

 

ODDIEL 20 – KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Otázky týkajúce sa Zmluvných podmienok posielajte na adresu info@alluream.com

.